Către

Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală farmaceutică,

inspecţia de farmacie şi aparatură medicală

 

 

    Subsemnatul/Subsemnata .............................., născut/născută la data de ..................., cu domiciliul in ......................................, telefon/fax/e-mail ..................., de profesie ..........................., posesor/posesoare al/a Autorizaţiei de liberă practică eliberate de Ministerul Sănătăţii nr. .................., salariat/salariată la ......................., confirmat/confirmată (specialist/primar) prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ......................., vă rog să binevoiţi a analiza următoarele documente anexate:

   a) personalul angajat, schema organizatorică in funcţie de mărimea unităţii, cerinţele de calificare in domeniu, contractele de muncă ale personalului de specialitate angajat şi autorizaţiile de liberă practică;

   b) avizul conform al colegiului farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru infiinţarea unităţii farmaceutice (farmacie, depozit sau drogherie);

   c) actul constitutiv al societăţii comerciale (statutul şi/sau contractul) pentru farmacia de circuit deschis, depozitul farmaceutic şi drogheria şi ordinul ministrului sănătăţii de aprobare a structurii unităţii sanitare, insoţit de anexa in care este prevăzută farmacia, in cazul farmaciei de circuit inchis;

   d) incheierea irevocabilă a judecătorului-delegat pentru autorizarea şi inmatricularea societăţii comerciale sau, după caz, hotărirea judecătorească definitivă;

   e) copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comerţului şi, dacă este cazul, cerere de menţiune la registrul comerţului pentru modificarea sediului;

   f) schiţa şi datele privind localul unităţii (amplasare, construcţie, compartimentare, legături funcţionale conforme cu prezentele norme - sursă de apă potabilă, echipament de preparare a apei distilate, condiţii de temperatură şi umiditate);

   g) dotarea cu mobilier, ustensile şi aparatură, masă de analiză;

   h) lista cuprinzind literatura de specialitate aflată in dotarea unităţii: Farmacopeea Romină, Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman, legislaţia farmaceutică in vigoare;

   i) autorizaţia sanitară de funcţionare pentru farmacia de circuit inchis şi anexele la certificatul de inmatriculare la registrul comerţului pentru farmacia de circuit deschis, depozitul farmaceutic şi drogheria;

   j) dovada deţinerii spaţiului;

   k) autorizaţia de liberă practică (copie), contractul de muncă pentru un program de 8 ore (copie).

    Vă rog să binevoiţi a planifica efectuarea inspecţiei la sediul unităţii farmaceutice (farmacie, depozit farmaceutic, drogherie) in vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a unităţii farmaceutice din localitatea ........................... .

 

 

    Data ......................

 

 

    Semnătura

AVIZ CONFORM

 

 

    in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind infiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora şi in baza cererii inregistrate la Colegiul Farmaciştilor al Judeţului ............................/al Municipiului Bucureşti cu nr. ................ la data de ................... de către doamna/domnul ........................., cu domiciliul in localitatea .........., avind funcţia de farmacist-şef/asistent şef de drogherie, prin care solicită avizul conform privind infiinţarea unităţii farmaceutice: farmacia/depozitul farmaceutic/drogheria ........................, situată/situat in localitatea ...................., str. ....................... nr. ........, judeţul ....................., şi analizind documentaţia depusă, respectiv:

   - autorizaţia de liberă practică;

   - fişa postului;

   - curriculum vitae al farmacistului-şef;

   - două scrisori de recomandare care să ateste calităţile profesionale şi morale ale farmacistului-şef,

 

 

COMISIA DE AVIZĂRI

 

 

    a Colegiului Farmaciştilor al Judeţului ............./al Municipiului Bucureşti acordă aviz favorabil cererii de infiinţare a unităţii farmaceutice:

    Farmacia/Depozitul farmaceutic/Drogheria ...................... din structura Societăţii Comerciale "....................", din localitatea ................., str. ................. nr. ................., judeţul ................, avind ca farmacist-şef/asistent-şef pe domnul/doamna farmacist/asistent de farmacie ........................., in baza datelor statistice transmise de Direcţia de evidenţă informatizată a persoanei prin Adresa nr. ............................. din data de ......................, pentru localitatea care are un număr de ............. locuitori.

    Prezentul aviz este valabil timp de 6 luni.

 

 

    Preşedintele Comisiei de avizare,

..........................................

..........................

 

Domnule preşedinte,

 

   Subsemnatul ........................................................., reprezentant legal al farmaciei .............................., aflată la adresa: str. ..............................nr. .............., localitatea ..........................., judeţul .........................,codul fiscal .............., solicit acreditarea farmaciei sus-numite pentru a intra in relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului ................................... .

   Declar prin prezenta că in farmacie nu se eliberează fără prescripţie medicală medicamente pentru care reglementările legale in vigoare prevăd această obligaţie.

   Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorului desemnat de comisia judeţeană de acreditare a farmaciilor informaţiile şi documentele necesare evaluării farmaciei in vederea acreditării, precum şi acces liber in spaţiile farmaciei.

   Farmacia are următoarele spaţii

 ............................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

in suprafaţă totală de ......................... m2.

   Farmacia are următoarele puncte de lucru in mediul rural, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001:

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

   Farmacia este condusă de farmacistul-şef .........................................., care se legitimează cu B.I./C.I. seria ........ nr. ........... şi are contractul de muncă nr. .....1).

   in farmacie lucrează următoarele persoane:

   ....................., in funcţie de ..............., conform Contractului de muncă nr. ....

   ....................., in funcţie de ..............., conform Contractului de muncă nr. ....

   ....................., in funcţie de ..............., conform Contractului de muncă nr. ....

   ....................., in funcţie de ..............., conform Contractului de muncă nr. ....

   ....................., in funcţie de ..............., conform Contractului de muncă nr. ....

   ....................., in funcţie de ..............., conform Contractului de muncă nr. ....

 

   Data .....................                                       Semnătura

                                                             .......................

 

   Domnului preşedinte al Comisiei de Acreditare a Farmaciilor a Judeţului ....................

 

   NOTĂ:

   Spaţiile punctate se completează cu majuscule, iar spaţiile libere se barează.

___________

   1) Cu excepţia cazului in care farmacistul-şef este unic asociat al societăţii comerciale şi

nu are contract de muncă.