Inapoi                                                                                                    home

 

 

 

Uzual, unitatile farmaceutice sunt organizate ca si societati comerciale cu raspundere limitata.

 

Conform normei din 11/09/2001, privind infiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice,

Unităţile farmaceutice de distribuţie vor fi amplasate in clădiri adecvate, la parter, cu acces direct din artera de circulaţie. Nu este admisă amplasarea acestora in spaţii cu destinaţia de locuinţă.

in incinta spitalelor in cadrul cărora funcţionează farmacii ca secţii ale acestora nu este permisă infiinţarea farmaciilor publice (de circuit deschis).

infiinţarea unei farmacii in mediul urban se face in funcţie de numărul de locuitori, după cum urmează:

   - in municipiul Bucureşti, o farmacie la 3.000 de locuitori;

   - in oraşele reşedinţă de judeţ, o farmacie la 3.500 de locuitori;

   - in alte oraşe, o farmacie la 4.000 de locuitori.

    Prin excepţie de la criteriul demografic enunţat mai sus, se pot infiinţa farmacii in gări, dacă nu există o farmacie in imediata apropiere, şi in complexurile comerciale de mare suprafaţă. Datele statistice necesare stabilirii raportului număr de locuitori/farmacie vor fi solicitate de către colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, de la serviciul de evidenţă informatizată a populaţiei.

in mediul rural se vor infiinţa farmacii, de preferinţă lingă sediul unităţilor sanitare, iar activitatea farmaceutică se poate desfăşura in unitatea farmaceutică care poate deservi una sau mai multe comune.

Farmaciile autorizate care pot infiinţa puncte de lucru in mediul rural vor solicita acordul Ministerului Sănătăţii in baza următoarelor acte:

   a) dovada deţinerii unui spaţiu care să indeplinească condiţiile de depozitare, conservare şi eliberare a medicamentelor - inregistrarea acestuia la registrul comerţului;

   b) autorizaţia de liberă practică şi contractul de muncă al farmacistului/farmaciştilor care se deplasează in acel loc;

   c) declaraţie privind programul de activitate in acord cu programul unităţii sanitare din localitatea respectivă;

   d) dovada comunicării către colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, a intenţiei de infiinţare a punctului de lucru exterior farmaciei. Punctul de lucru işi va inceta activitatea in momentul autorizării unei farmacii de sine stătătoare in localitatea respectivă.

 

 

Unităţile farmaceutice (farmaciile, drogheriile, depozitele) funcţionează pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii.

 

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile farmaceutice de distribuţie-farmacie, depozit, drogherie - se face in baza cererii pentru planificarea inspecţiei farmaceutice şi a următoarelor documente, care se depun la Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Direcţia generală farmaceutică:

   a) cererea-tip

   b) personalul angajat - schema organizatorică a personalului in funcţie de mărimea unităţii, cerinţele de calificare in domeniu, contractele de muncă ale personalului de specialitate angajat şi avizul de liberă practică;

   c) avizul conform al colegiului farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind infiinţarea unităţii farmaceutice

   d) actul constitutiv al societăţii comerciale (statutul şi/sau contractul) pentru farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice, drogherii şi ordinul ministrului sănătăţii de aprobare a structurii unităţii sanitare, insoţit de anexa in care este prevăzută farmacia, in cazul farmaciei de circuit inchis;

   e) incheierea irevocabilă a judecătorului delegat pentru autorizarea şi inmatricularea societăţii comerciale sau, după caz, hotărirea judecătorească definitivă;

   f) copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comerţului şi, dacă este cazul, cerere de menţiune la registrul comerţului pentru inregistrarea sediului unităţilor farmaceutice;

   g) schiţa şi datele privind localul unităţii (amplasare, construcţie, compartimentare, legături funcţionale conforme cu prezentele norme - sursă de apă potabilă, echipament de preparare a apei distilate, condiţii de temperatură şi umiditate);

   h) dotarea cu mobilier, ustensile şi aparatură, masă de analiză;

   i) autorizaţia sanitară de funcţionare pentru farmaciile de circuit inchis şi anexele la certificatul de inregistrare la registrul comerţului pentru farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice şi drogherii;

   j) dovada deţinerii spaţiului;

   k) lista cuprinzind literatura de specialitate şi legislaţia in vigoare.

 

Farmacia de circuit deschis (comunitară)

    Definiţie

Farmacia de circuit deschis (comunitară) este unitatea sanitară care asigură asistenţa in ambulatoriu a populaţiei cu medicamente, produse igienico-cosmetice, dispozitive medicale, plante medicinale şi produse din plante medicinale, suplimente alimentare şi in care se execută prescripţii magistrale şi oficinale. Medicamentele de uz veterinar pot fi deţinute in condiţiile legii.

 

 

Eliberarea medicamentelor către populaţie se face numai cu amănuntul şi este interzisă autoservirea.

Farmacia poate elibera medicamente şi dispozitive medicale pe condici de aparat pentru dispensare medicale de intreprindere, şcolare şi din cluburi sportive.

 

    Programul farmaciei

Programul de funcţionare a farmaciei in zilele lucrătoare va fi stabilit de farmacistul-şef al farmaciei in cadrul intervalului cuprins intre orele 7,00/8,00 şi 20,00/21,00, in funcţie de volumul activităţii şi de incadrarea cu personal de specialitate.

in zilele nelucrătoare şi de sărbători legale programul farmaciei va fi stabilit de şeful farmaciei de comun acord cu colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, după un grafic bine stabilit, astfel incit in funcţie de mărimea localităţii să fie asigurată asistenţa cu medicamente in mod corespunzător.

Farmacia ca unitate sanitară de interes public, trebuie să asigure asistenţa cu medicamente şi pe timpul nopţii, in intervalul cuprins intre orele 20,00-7,00, respectiv 21,00-8,00.

Programul de permanenţă pe timpul nopţii va fi stabilit de şeful farmaciei de comun acord cu colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi va trebui să fie menţinut pe o perioadă de minimum 6 luni.

Pe toată perioada de funcţionare a farmaciei, inclusiv in timpul nopţii, activitatea se va desfăşura in prezenţa farmacistului.

Programul farmaciilor permanente va fi comunicat organelor administraţiei publice locale şi va fi publicat in massmedia, pentru informarea populaţiei.

Programul tuturor farmaciilor va fi afişat la loc vizibil şi va fi comunicat Direcţiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

 

    Personalul farmaciei

in farmacie işi desfăşoară activitatea, pe baza autorizaţiei de liberă practică, personalul de specialitate compus din:

   - farmacişti;

   - farmacişti specialişti;

   - farmacişti primari;

   - farmacişti rezidenţi;

   - doctori farmacişti;

   - asistenţi de farmacie;

   - asistenţi principali de farmacie.

Farmacia este condusă de farmacistul-şef care desemnează şi un inlocuitor al său pe perioadele absenţei sale din farmacie.

Farmaciştii rezidenţi sau studenţi in farmacie şi asistenţii de farmacie aflaţi in stagiu de practică pot desfăşura activitate in farmacie sub indrumarea farmaciştilor specialişti sau primari.

in afara personalului de specialitate in farmacie pot lucra următoarele categorii de personal:

   - contabili;

   - programatori, casieri;

   - ingrijitori etc.

incadrarea cu farmacişti şi asistenţi de farmacie se face astfel incit să se asigure funcţionarea corespunzătoare a farmaciei pe durata programului declarat şi corelat cu volumul de activitate.

Personalul de specialitate va fi angajat pe bază de contract de muncă, inregistrat la camera de muncă, sau de alte forme de angajare prevăzute de lege.

Activitatea personalului angajat in farmacie se va desfăşura conform fişei postului, intocmită potrivit pregătirii profesionale de către farmacistul-şef şi semnată de fiecare angajat.

 

 

    Localul farmaciei

Localul farmaciei trebuie să fie amplasat pe străzi accesibile, la parterul clădirilor; in complexele de sănătate, dacă nu poate fi amplasat la parter, acesta poate fi situat numai la etajul 1.

in clădirile in care se află şi locuinţa farmacistului farmacia va fi complet separată de aceasta.

Este interzisă amplasarea farmaciei in barăci de lemn, aluminiu, garaje şi in apartamente cu destinaţie de locuinţă.

Localul farmaciei va avea o suprafaţă utilă de minimum 50 m2, excluzind din această suprafaţă holurile şi grupurile sociale.

Localul farmaciei in mediul urban va avea următoarele incăperi:

   a) oficina este incăperea in care are acces publicul şi in care se face eliberarea produselor prevăzute la art. 1;

   - oficina are o suprafaţă de minimum 16 m2;

   - oficina cuprinde un spaţiu destinat discuţiei confidenţiale cu pacientul;

   - dotarea cu mobilier va cuprinde mese de oficină, dulapuri şi rafturi destinate păstrării produselor prevăzute la art. 1;

   b) receptura este incăperea in care se prepară prescripţiile magistrale; in această incăpere are acces numai personalul de specialitate care lucrează in farmacie; dotarea cu mobilier trebuie să cuprindă mese de receptură, dulapuri speciale pentru substanţe toxice, stupefiante, psihotrope şi precursori (Separanda şi Venena) şi dulapuri pentru păstrarea substanţelor farmaceutice; receptura va fi dotată cu veselă şi cu aparatură de măsură, necesare pentru prepararea reţetelor magistrale; aparatura va fi verificată metrologic anual sau ori de cite ori este nevoie;

   c) laboratorul este incăperea in care se prepară produsele oficinale elaborate conform Farmacopeii Romine in vigoare; in această incăpere se va amenaja şi masa de analiză;

   - laboratorul va fi dotat cu sursă de apă potabilă, gaze, canalizare;

   - dotarea cu mobilier va cuprinde mese de laborator, dulapuri şi rafturi destinate păstrării diviziunilor, ambalajelor de uz farmaceutic şi veselei folosite in farmacie;

   - laboratorul va fi dotat cu veselă şi aparatură de măsură, necesare pentru prepararea produselor oficinale.

    in cazul in care spaţiul destinat recepturii este suficient de mare, se poate organiza şi laboratorul in aceeaşi incăpere;

   d) echipamentul destinat obţinerii apei distilate se va amplasa in receptură sau in laborator.

    in cazul in care localitatea nu are apă curentă sau calitatea apei potabile nu este corespunzătoare, farmacia poate achiziţiona apă distilată de la o unitate autorizată de Ministerul Sănătăţii, care va fi insoţită de documente care să ateste calitatea acesteia;

   e) depozitul este incăperea in care se stochează şi se asigură conservarea medicamentelor, a produselor igienico-cosmetice şi a dispozitivelor medicale. Separat se vor organiza spaţii destinate depozitării substanţelor farmaceutice, substanţelor inflamabile şi a ambalajelor de uz farmaceutic:

   - depozitul va fi dotat cu un sistem de asigurare a temperaturii şi a umidităţii necesare conservării produselor prevăzute la art. 1;

   - dotarea cu mobilier va cuprinde rafturi metalice sau din alt material uşor lavabil şi rezistent la foc, paleţi, dacă este cazul, şi dulapuri;

   - depozitul va fi dotat cu frigider pentru păstrarea medicamentelor care impun condiţii de păstrare speciale;

   - depozitul va cuprinde spaţii sau dulapuri destinate păstrării produselor toxice, stupefiante şi psihotrope, amenajate conform legislaţiei specifice;

   f) grupul social - va cuprinde vestiar, spălător şi toaletă;

   g) biroul farmacistului-şef.

    incăperile farmaciei vor fi astfel amplasate incit să existe legături funcţionale intre ele, iar cele destinate preparării reţetelor magistrale şi oficinale, cele destinate preparării apei distilate, precum şi ale grupului social vor avea pereţii acoperiţi cu materiale lavabile, iar pardoselile vor fi acoperite cu mozaic, gresie sau linoleum.

in mediul rural farmacia va fi amplasată in clădiri adecvate, la parter, de preferinţă lingă sau in clădirile destinate dispensarelor medicale. Dotarea farmaciei cu mobilier, aparatură şi veselă va fi la fel cu cea a farmaciei din mediul urban, iar localul va cuprinde următoarele incăperi:

   a) oficina;

   b) receptura - laborator;

   c) depozit;

   d) grup sanitar.

 

Pentru etapa de infiintare a unei farmacii, trebuie avute in vedere in special regulile de buna practica privind organizarea spatiului si dotarea farmaciei si regulile de buna practica privind farmacistul si personalul farmaciei cuprinse in O.M.S. nr. 1552/2004. Astfel, ca si reguli de buna practica privind organizarea spatiului si dotarea farmaciei, O.M.S. nr. 1552/2004 prevede obligativitatea ca localul farmaciei sa fie amplasat in asa fel incat sa asigure accesibilitatea tuturor pacientilor potentiali, inclusiv a persoanelor in varsta, cu copii sau cu handicap, farmaciile sa aiba un spatiu suficient destinat activitatii de preparare, iar peretii, pardoseala si dulapurile sa fie acoperite cu materiale usor lavabile. De asemenea, actul normativ impune ca regula respectarea unor conditii de iluminare, temperatura si de umiditate in farmacie, care sa raspunda cerintelor de conservare impuse pentru medicamente sau celelalte produse eliberate de farmacie.

 

Pentru situatia in care o farmacie doreste ca, in activitatea pe care o va desfasura, sa incheie contract de furnizare de servicii cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, aceasta unitate farmaceutica va trebui sa respecte niste standarde pentru acreditare, standarde reglementate prin Decizia nr. 252/2003 a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Acreditarea farmaciilor se realizeaza de catre comisiile judetene de acreditare a farmaciilor care sunt infiintate in baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din Romania si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.

 

 

in procesul de acreditare a farmaciilor intră numai farmaciile care funcţionează in circuit deschis şi care sunt organizate ca societăţi comerciale conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea nr. I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. Farmaciile din mediul urban sau rural, organizate ca puncte de lucru ale societăţilor comerciale farmaceutice, se acreditează ca orice farmacie conform aceloraşi standarde şi aceleiaşi metodologii.

Punctele de lucru ale unei farmacii, organizate conform art. 14 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind infiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, in mediul rural, in localităţile izolate, de către cea mai apropiată farmacie autorizată şi care se desfiinţează dacă se inregistrează o altă farmacie in localitatea respectivă, nu intră in procesul de acreditare. Aceste puncte de lucru care nu sunt farmacii pot elibera medicamente cu şi fără contribuţie personală, dacă farmacia care are punctele de lucru in mediul rural este acreditată. Localităţile izolate din mediul rural sunt nominalizate de către casa de asigurări de sănătate judeţeană şi direcţia de sănătate publică judeţeană, potrivit reglementărilor in vigoare.

Acreditarea farmaciei se face de către comisiile judeţene de acreditare a farmaciilor, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucureşti, in funcţie de judeţul in care se află farmacia.

 

Pentru acreditare

Fisa post asistent farmacie